RAČUNARSKE MREŽE I INTERNET SERVISI

Teorijska nastava: 70

Vežbe: 70

Nastava u bloku: 12 

CILjEVI PREDMETA
– Sticanje osnovnih znanja o funkcionisanju računarske mreže
– Sticanje znanja o tehnologiji Interneta, protokolima i korisničkim servisima
– Osposobljavanje za rad i korišćenje Internet servisa